Όροι χρήσης Διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού 

 

 

1. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε, τον δ.τ. «HOMEMARKT» που εδρεύει στην Κατερίνη Πιερίας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 9, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 052395548000, με Α.Φ.Μ. 082634030 της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «Διοργανώτρια») μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος,  διοργανώνει διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ», (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω των διαδικτυακών τόπων της Διοργανώτριας «https://www.homemarkt.gr/el/», και «https://www.instagram.com/homemarkt/» (εφεξής οι «Ιστοσελίδες» ή «Sites») στο σύνολο ή σε μέρος αυτών. Η Διοργανώτρια προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία. 
   2. Διάρκεια Διαγωνισμού 
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 16/8/2022 έως και 16/9/2022. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή της νέας ημερομηνίας που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση. 
 

 3. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Διοργανώτρια, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω. 
Διευκρινίζεται ότι το Facebook/Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: Να κάνουν follow στο προφίλ μας στο Instagram , like  στη σχετική ανάρτηση του διαγωνισμού στη σελίδα «https://www.instagram.com/homemarkt/» της Διοργανώτριας &  tag στα σχόλια τρεις φίλους, μέχρι την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού που θα ανακοινώνεται με σαφήνεια στην ανάρτηση ανακοίνωσης του διαγωνισμού. Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άνω ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές είναι δημόσιες (όχι ιδιωτικές ή απόρρητες) και έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα χρονικά όρια (μέχρι την ημερομηνία λήξης συμμετοχών) που τίθενται κάθε φορά. Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές με αναρτήσεις που είναι υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.  
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. 

 

4. Δώρα Διαγωνισμού 
Ο τυχερός νικητής του διαγωνισμού κερδίζει ένα κουπόνι αξίας 300€ για αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διάρκειας από 23/9/2022 έως και 31/12/2022. Ο μοναδικός κωδικός του κουπονιού αξίας 300€ παραδίδεται στον πελάτη μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του εν λόγω κωδικού, ο Χρήστης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.Η εταιρία δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Κατά την εξαργύρωση του κουπονιού αξίας 300€ το μέλος έχει την δυνατότητα να εξαργυρώσει το κουπόνι του μόνο στη συνολική αξία αγορών του καλαθιού.  
Η τμηματική εξαργύρωση του κουπονιού δεν είναι δυνατή, γίνεται άπαξ, δηλαδή αγοράζετε όσα προϊόντα θέλετε, εφαρμόζετε το κουπόνι και γίνεται αυτόματα εξαργύρωση στην συνολική αξία του κουπονιού! Το κουπόνι αξίας 300€ ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες (εκπτωτικά κουπόνια κλπ). 
Για την εξαργύρωση του κουπονιού αξίας 300€ θα πρέπει ο νικητής να κάνει εγγραφή μέλους στην ιστοσελίδα μας και έπειτα να προχωρήσει με την διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς, πληκτρολογώντας τον κωδικό κουπονιού στο αντίστοιχο πεδίο του ηλεκτρονικού καλαθιού. Το χρηματικό ποσό των 300€ είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωση του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα. Επίσης χρησιμοποιείται μία φορά στο σύνολό του. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την αγορά που θα προκύψει από το κερδισμένο κουπόνι. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση ηλεκτρονικής προώθησης/απόδοσης του κουπονιού σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. 
Δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος που θα αγοραστεί με το κερδισμένο κουπόνι υφίσταται μόνο σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος. Καμία άλλη επιστροφή ή αλλαγή δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Επίσης σε περίπτωση αγοράς άνω των 300 ευρώ δίνεται το δικαίωμα συμψηφισμού με το κερδισμένο κουπόνι προκαταβάλλοντας την διαφορά του υπόλοιπου ποσού. 
Οι άνω προωθητικές ενέργειες δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προωθητικές ενέργειες που τυχόν τρέχουν την ίδια χρονική περίοδο. 

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα άνω δώρο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Επιπροσθέτως, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας κατά την μεταφορά του δώρου στον τελικό αποδέκτη, καθώς επίσης και για πιθανά κατασκευαστικά προβλήματα. Δικαίωμα αλλαγής των προϊόντων του διαγωνισμού δεν υφίσταται.  

 
5. Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητών 
Τρόπος ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού και θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: 
1. Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 ανωτέρω, δεν αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται ανωτέρω. 
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η ΕΤΑΙΡEΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση της. 
 
6. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων 
Ο νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια με ηλεκτρονικό μήνυμα στο προφίλ με το οποίο συμμετείχε. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημέρα και ώρα της κλήρωσης με ευθύνη του νικητή και δεν επικοινωνήσει για οποιονδήποτε λόγο με τη Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του σχετικού δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή δύναται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα δύο (2) ημερών , η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την επικοινωνία ενδέχεται να ζητηθούν από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, email κλπ) 

 
Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: 
1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 
2. Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος. 
3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές.. 
4. Σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και το τυχόν όνομα προφίλ του νικητή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπο της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Με την δήλωση συμμετοχής του ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τον παραπάνω όρο. 
Ο νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού κουπονιού, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016). 
7. Τροποποίηση Όρων – Δώρων 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το τελικό δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση ή τους λοιπούς συμμετέχοντες. 
8. Λήξη Διαγωνισμού 
Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας αποστολής του κουπονιού-δώρου  κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. 
9. Προσωπικά δεδομένα 
Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη ΕΤΑΙΡΕΙΑ την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεση του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού καθώς και για την ηλεκτρονική αποστολή του κουπονιού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας (Ν.4624/2019) και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού. 
Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει και οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του κουπονιού. 
Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο [email protected] 
10. Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο 
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το κουπόνι, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. 
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Κατερίνης, προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας. 
Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «www.homemarkt.gr». Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 2351 235 222.