Όροι Διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού

1. Διοργανώτρια Διαγωνισμού
Η εταιρία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε, τον δ.τ. «HOMEMARKT» που εδρεύει στην Κατερίνη Πιερίας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 9, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 052395548000, με Α.Φ.Μ. 082634030 της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «Διοργανώτρια») μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος,  διοργανώνει διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «Like και Share», (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω των διαδικτυακών τόπων της Διοργανώτριας «https://www.homemarkt.gr/el/», «https://www.facebook.com/homemarkt/» (εφεξής οι «Ιστοσελίδες» ή «Sites») στο σύνολο ή σε μέρος αυτών. Η Διοργανώτρια προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.


2. Διάρκεια Διαγωνισμού
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανακοίνωσή του στη σελίδα της Διοργανώτριας όπως αυτή αναφέρεται παρακάτω (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και την ημερομηνία που θα αναφέρονται με σαφήνεια στην ανακοίνωση έναρξής του (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή της νέας ημερομηνίας που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.


3. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Διοργανώτρια, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.

Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: Να κάνουν like & share στη σχετική ανάρτηση στη σελίδα https://www.facebook.com/homemarkt/ της Διοργανώτριας και μέχρι την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού που θα ανακοινώνεται με σαφήνεια στην ανάρτηση ανακοίνωσης του διαγωνισμού. Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί και τα δύο (like & share). Οι ενέργειες αυτές είναι δημόσιες (όχι ιδιωτικές ή απόρρητες) και έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα χρονικά όρια (μέχρι την ημερομηνία λήξης συμμετοχών) που τίθενται κάθε φορά. Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές με αναρτήσεις που είναι υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.


4. Δώρα Διαγωνισμού
Το δώρο ή τα δώρο του εκάστοτε διαγωνισμού και ο αριθμός των νικητών θα αναφέρονται με σαφήνεια στην ανάρτηση ανακοίνωσης του.

Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωση του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε έχει σχέση με το παραπάνω δώρο. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης του δώρου.


5. Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητών
Τρόπος ανάδειξης νικητών Διαγωνισμού: Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιείται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία και ώρα λήξης του κάθε διαγωνισμού με χρήση αυτοματοποιημένου μηχανισμού που διασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Από την κλήρωση θα αναδεικνύονται τόσοι νικητές όσοι θα αναφέρονται με σαφήνεια στην ανακοίνωση του κάθε διαγωνισμού, οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν το δώρο που θα περιγράφεται με σαφήνεια στην ανάρτηση ανακοίνωσης του κάθε διαγωνισμού. Η εν λόγω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με χρήση αυτοματοποιημένου μηχανισμού στον οποίο θα συμπεριλαμβάνετε το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
1. Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 ανωτέρω, δεν αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται ανωτέρω.
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η ΕΤΑΙΡEΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση της.


6. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων
Οι νικητές θα ενημερωθούν από την Διοργανώτρια με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό ή με μήνυμα στο προφίλ τους στο Facebook (αναλόγως τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού). Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα και ώρα της κλήρωσης ή ο νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους, δεν επικοινωνήσει για οποιονδήποτε λόγο με τη Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή δύναται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα μίας (1) ημέρας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.

Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, στοιχεία παράδοσης όπως ενδεικτικά διεύθυνση, αριθμός, περιοχή, πόλη ΤΚ για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας, καθώς και για την παράδοση του Δώρου.

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:
1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
2. Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές.
4. Σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και να δημοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπο της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.τ.λ.

Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).


7. Τροποποίηση Όρων – Δώρων
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ δεν θα υπέχει οιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.


8. Λήξη Διαγωνισμού
Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.


9. Προσωπικά δεδομένα
Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη ΕΤΑΙΡΕΙΑ την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεση του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού καθώς και για την αποστολή του Δώρου μέσω συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρίας.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.

Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του Δώρου.

Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο [email protected]


10. Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το δώρο, β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχάς φιλικά από επιτροπή επιλεγμένη από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Περαιτέρω δε, για οποιαδήποτε διαφορά δεν δύναται να επιλυθεί όπως παραπάνω ορίζεται σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Κατερίνης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «www.homemarkt.gr».

Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 2351 235 222 .