Όροι Χρήσης Διαγωνισμού

Όροι Διαγωνισμού

1. Διοργανώτρια Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε, τον δ.τ. «HOMEMARKT» που εδρεύει στην Κατερίνη Πιερίας, οδός 28ης Οκτωβρίου, αριθμός 9, με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 052395548000, με Α.Φ.Μ. 082634030 της Δ.Ο.Υ. Κατερίνης (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «Διοργανώτρια») μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, «https://www.homemarkt.gr/ διοργανώνει διαγωνισμό με ενδεικτικό τίτλο «Christmas Giveaway», (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω του διαδικτυακού τόπου «https://www.instagram.com/homemarkt/» (εφεξής οι «Ιστοσελίδες» ή «Sites») στο σύνολο ή σε μέρος αυτών. Η Διοργανώτρια προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχει μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Παράλληλα οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες τους, που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασης τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνιστά αυτοδικαίως και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω χρέωση ή διαδικασία.


2. Διάρκεια Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 6/12/2021 έως και 26/12/2021. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή της νέας ημερομηνίας που οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας του διαγωνισμού, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε την παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

3. Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στην Διοργανώτρια, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω. Διευκρινίζεται ότι το Facebook/Instagram δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανένα τρόπο. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: Στο προφίλ που διαθέτει στο Instagram η εταιρία μας «https://www.instagram.com/homemarkt/» θα πρέπει να κάνουν follow στο προφίλ, like στην σχετική ανάρτηση (post) του διαγωνισμού & tag δύο φίλους στα σχόλια της σχετικής ανάρτησης (post) του διαγωνισμού της Διοργανώτριας και μέχρι την ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού που θα ανακοινώνεται με σαφήνεια στην ανάρτηση ανακοίνωσης του διαγωνισμού. Η συμμετοχή θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άνω ενέργειες όπως αναφέρονται. Οι ενέργειες αυτές είναι δημόσιες (όχι ιδιωτικές ή απόρρητες) και έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα χρονικά όρια (μέχρι την ημερομηνία λήξης συμμετοχών) που τίθενται κάθε φορά. Δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές με αναρτήσεις που είναι υβριστικές, προσβλητικές και γενικά αντίθετες στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα χρονικά όρια (μέχρι την ημερομηνία λήξης συμμετοχών) που τίθενται κάθε φορά. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής.
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.

4. Δώρα Διαγωνισμού

Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό εφόσον πραγματοποιήσουν τις παραπάνω ενέργειες αυτομάτως μπαίνουν στην κλήρωση για μια πολυθρόνα με κωδικό 0513626
Ο μοναδικός νικητής θα κερδίσει μια πολυθρόνα με κωδικό 0513626. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.
Δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος δεν υφίσταται.


5. Κλήρωση - Ανάδειξη Νικητών

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία και ώρα λήξης του κάθε διαγωνισμού. Στην κλήρωση θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:
1. Έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 ανωτέρω, δεν αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού, όπως ορίζεται ανωτέρω.
2. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η ΕΤΑΙΡEΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση της.


6. Ενημέρωση Νικητών - Παραλαβή δώρων

Ο νικητής θα ενημερωθεί από την Διοργανώτρια με μήνυμα στο προφίλ του στο Instagram. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα και ώρα της κλήρωσης με ευθύνη του νικητή και δεν επικοινωνήσει για οποιονδήποτε λόγο με τη Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του σχετικού δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή δύναται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα μιας (1) ημέρας , η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ. Κατά την επικοινωνία ενδέχεται να ζητηθούν από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, στοιχεία παράδοσης όπως ενδεικτικά διεύθυνση, αριθμός, περιοχή, πόλη ΤΚ για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας, καθώς και για την παράδοση του Δώρου.

Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων & της ετήσιας απογραφής σας ενημερώνουμε ότι το δώρο θα αποσταλεί από την εταιρία μας από 4/1/2022 και έπειτα.

Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:
1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
2. Σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.
3. Σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές..
4. Σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης του δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα και το τυχόν όνομα προφίλ του νικητή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπο της, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Με την δήλωση συμμετοχής του ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τον παραπάνω όρο.
Κάθε νικητής με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού δώρου, ή να το ανακαλέσει. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με σκοπό και στα πλαίσια της διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016). 

 

7. Τροποποίηση Όρων – Δώρων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα για εύλογη αιτία να αλλάξει οποτεδήποτε τους όρους και το τελικό δώρο, να αναβάλει ή και να ματαιώσει το Διαγωνισμό και την κλήρωση, χωρίς καμία πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή η ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση προς τον τυχερό, που θα αναδειχθεί από την εν λόγω κλήρωση.

 

8. Λήξη Διαγωνισμού

Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού καθώς και του πέρατος της διαδικασίας αποστολής του δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑΣ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

9. Προσωπικά δεδομένα

Ο συμμετέχων με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό παρέχει στη ΕΤΑΙΡΕΙΑ την ανεπιφύλακτη άδεια και συγκατάθεσή του για τη χρήση και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τον αφορούν για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής Νομοθεσίας (Ν.4624/2019) και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), στα πλαίσια της διενέργειας και της επίτευξης του σκοπού του Διαγωνισμού.
Όσον αφορά τον νικητή του Διαγωνισμού και τους τυχόν επιλαχόντες αυτών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει και οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους παρόντες Όρους, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση του δώρου.
Για τυχόν άσκηση από το νικητή του Διαγωνισμού ή/και τους τυχόν επιλαχόντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής Νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), οι τελευταίοι μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή να αποστείλουν σχετικό ερώτημα στο [email protected]

10. Αποδοχή όρων – Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει/αποδεχτεί το δώρο β. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Κατερίνης Πιερίας, προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.
Οι παρόντες όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν καταχωρηθεί στο site της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «www.homemarkt.gr». Για πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών 2351 235 222.